Parkirna politika, Idrija

Parkirišča tam, kjer je prostor zanje – načrtovanje trajnostne parkirne politike s prebivalci

Sodobne parkirne politike se usmerjajo v optimalno izrabo obstoječih parkirnih površin, hkrati pa vpeljujejo ukrepe, ki spodbujajo tudi druge oblike mobilnosti. Novi parkirni režimi, ki prebivalcem, zaposlenim in obiskovalcem omogočajo dostop z avtomobilom do ključnih storitev, ne spodbujajo pa večurnega parkiranja, želijo prepričati ljudi, da se ni mogoče in tudi ni treba povsod pripeljati z avtomobilom. S takšnimi ukrepi se zmanjšujejo potrebe po parkirnih in prometnih površinah v naseljih, ki se jih lahko nameni drugim kakovostnim in zanimivim vsebinam. Ker lahko zmanjševanje parkirnih površin v skupnosti povzroči razburjenje, je pomembno, da prebivalci razumejo in sprejmejo razloge za omejevanje parkiranja. Vsaka prometna in parkirna strategija mora tako predvideti dovolj podpornih ukrepov, ki ponujajo alternativo avtomobilu, kot so mreža peš in kolesarskih povezav, javni promet in možnost souporabe vozil (car sharing).

Občina Idrija je leta 2017 sprejela Celostno prometno strategijo (CPS), ki spodbuja trajnostno mobilnost in urejanje javnih površin predvsem po meri ljudi, ne avtomobilov. Za občino smo izdelali analizo stanja in usmeritve za urejanje mirujočega prometa na podlagi javnih razprav s prebivalci.

Analiza stanja se je osredotočila na značilnosti parkiranja v Idriji – torej katera parkirišča so bolj zasedena, katera manj, kdaj in kdo na njih parkira ter ali je parkirišč res premalo. Uporabili smo metodo parkirnega utripa (parking beat), kjer na izbrani dan popisovalci večkrat, vsako uro ali dve, obhodijo izbrana parkirišča. Z metodo se ugotavlja tako obseg zasednosti parkirnih površin kot tudi struktura uporabnikov (stanovalci, zaposleni, obiskovalci) glede na čas zasednosti parkirnih mest.

Ugotovili smo, da so le redka parkirišča v Idriji v celoti zasedena. Hkrati so parkirišča, ki se nahajajo v bližini pomembnih storitev, večino časa zasedena z vozili, ki tam parkirajo več ur, in prebivalcem onemogočajo hiter dostop do storitev. Na podlagi teh ugotovitev smo pripravili različne scenarije prometne in parkirne ureditve, ki smo jih na več javnih razpravah uskladili tudi z javnostjo. Prebivalci so izbrali scenarij, po katerem se ohrani približno isto število parkirišč, vendar se razvije nov parkirni režim ter izboljša pogoje za kolesarjenje in hojo ter javni prevoz znotraj Idrije. Občina Idrija je izbrani scenarij potrdila brez glasu proti v juliju 2018.

Idrija

Naročnik: Občina Idrija

Partnerji: Kombinat arhitekti, IPoP – Inštitut za politike prostora, City studio

2017 - 2018